Algemene Voorwaarden 2018-10-26T20:21:45+00:00

Algemene Voorwaarden

Lees hieronder de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op alle evenementen van Matrixx en Matrixx Events.

Bij vragen kun je contact opnemen via Social Media of via het contactformulier.

Nederlands:

 • Legitimatie verplicht.
 • Minimumleeftijd 18 jaar, tenzij anders vermeld.
 • Doorverkopen van tickets is verboden. Wanneer het vermoeden bestaat dat hier misbruik van gemaakt wordt, kunnen tickets mogelijk zonder kennisgeving en/of restitutie geannuleerd en geblokkeerd worden. Toegang is enkel gegarandeerd bij aanschaf van een ticket via erkende (voor)verkoopadressen. Tickets (ook e-tickets) blijven te allen tijde eigendom van Matrixx BV of Matrixx Events BV.
 • Matrixx voert een zero-tolerance-beleid op het gebied van drugs, wapens, agressie, bedreiging, samenscholing, ongewenste intimiteiten, discriminatie, racisme en dronkenschap.
 • Bezoekers kunnen voorafgaand en tijdens het evenement gefouilleerd worden. Degene die zich hieraan niet onderwerpt kan de toegang geweigerd worden.
 • Indien hiertoe aanleiding is, behoudt de organisatie het recht om kopieën te maken van het legitimatiebewijs. Deze worden uitsluitend gebruikt als borg en na afloop vernietigd.
 • Kleding: vrijwel alles mag, mits er geen racistische uitingen op staan. Voetbal (club)kleding en motorjacks zijn verboden. Bezoekers die dit verbod negeren kunnen de toegang geweigerd worden.
 • Het is niet toegestaan de volgende zaken mee te nemen naar de plaats van het evenement: professionele foto, film- en andere (geluids- en/of beeld-) opnameapparatuur (kleine digitale- of wegwerpcamera’s mits in een gesloten verpakking zijn wel toegestaan), (alcoholhoudende) dranken, voedsel, drugs, glaswerk, blik, spuitbussen, vuurwerk, zonnebrand, paraplu’s, plastic flessen, (vuur-)wapens en andere gevaarlijke voorwerpen. Een selfie stick is niet toegestaan.
 • Het is ten strengste verboden om te roken in tenten of anderszins overkapte ruimtes op de evenementen. Het overtreden van deze regel kan leiden tot boetes en mogelijke verwijdering van het evenemententerrein.
 • Medicijnen zijn toegestaan op vertoon van een doktersbriefje of een medisch paspoort. Indien medicatie gekoeld bewaard dient te worden kan de bezoeker terecht bij de EHBO post. Rolstoelen en krukken zijn altijd toegestaan. Raadpleeg de organisatie of het terrein hiervoor geschikt is.
 • Zwemmen is in verband met de veiligheid van de bezoekers te allen tijde verboden. Het betreden van het water kan leiden tot verwijdering van het terrein.
 • De organisatie kan personen bij wangedrag de toegang weigeren of verwijderen van de plaats van het evenement.
 • Het is niet toegestaan het evenement te verlaten en wederom te betreden. In- en uitlopen is dus niet mogelijk.
 • Het is niet toegestaan om zonder expliciete schriftelijke goedkeuring van de organisatie evenementen, goede doelen, organisaties of merken te promoten op het festivalterrein of in de direct nabije omgeving, op wat voor wijze dan ook.
 • Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van o.a. het personeel en de beveiliging.
 • Het betreden van de plaats van het evenement en het bijwonen ervan is geheel voor eigen risico van de bezoeker. Hieronder vallen ook de parkeerterreinen welke door de organisatie zijn aangewezen.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade c.q. letsel ontstaan aan bezoekers en/of goederen van bezoekers. Tevens is de organisatie niet aansprakelijk voor het verlies van goederen op het terrein of in kluisjes.
 • De programmering/line-up van de evenementen zijn onder voorbehoud. De organisatie is niet verantwoordelijk voor eventuele afzeggingen van artiesten door ziekte/overmacht of wijzigingen door andere factoren. De bezoeker heeft hierdoor op geen enkele wijze aanspraak op een vergoeding of compensatie.
 • Tijdens het evenement kunnen opnames gemaakt worden. Alle bezoekers geven met het betreden van het evenement toestemming aan de organisatie om deze videobeelden en foto-opnames te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te exploiteren voor commerciële doeleinden.
 • Parkeer uitsluitend op de aangegeven terreinen. Auto’s die elders worden geparkeerd kunnen worden weggesleept.
 • Munten zijn alleen te gebruiken tijdens de openingstijden van het desbetreffende evenement en niet inwisselbaar voor geld.
 • Het is verboden eigendommen van de organisatie of het evenement van het terrein te verwijderen.
 • Verder zijn alle geschreven en ongeschreven regels van toepassing.

English

These conditions apply to all events by Matrixx & Matrixx Events.
• ID is mandatory.
• Minimum age is 18 years, unless mentioned otherwise.
• It is prohibited to resell tickets. If abuse is suspected, tickets can be cancelled and blocked, without giving notice or restitution. Acces is only granted with a valid ticket, purchased at an officiel ticket point. At all time, tickets (also e-tickets) remain property of Matrixx BV or Matrixx Events BV.
• The organization complies with a zero tolerance policy to drugs, weapons, aggression, threat, assembling, harassment, discrimination, racism and drunkenness.
• Visitors can be searched prior and during the event. Those who refuse can be denied access.
• In the event that occasion is given for, the organization preserves the right to make copies of ID cards. After the event all copies will be destroyed.
• Clothing: almost everything is allowed, except for racial expressions, soccer (club)shirts and motor jackets. Visitors, who don’t comply with this rule, can be refused entrance.
• It’s not allowed to bring the following items to event venue: professional photo, video or other recording devices (small digital or disposable cameras are permitted), (alcoholic) drinks, food, drugs, glass, tin-plate cans, spray cans, fireworks, suntan oil, umbrellas, plastic bottles, weapons and other dangerous objects. A selfie stick is not permitted.
• Medication is allowed by showing a doctor’s certificate or medical passport. Incase medication must be maintained refrigerated visitors will be redirected to the first-aid station. Wheelchairs and crutches are always allowed. Please contact the organization to check if the venue is suited for this.
• Swimming is strictly forbidden at all times, because of the safety of the visitors. Entering the water can lead to removal of the venue.
• The organization has the right to refuse or remove visitors who misbehave.
• It is not permitted to leave the event and re-enter. Walking in and out is not possible.
• It’s not allowed to promote, solicit or in other ways endorse any brands, organizations or charities at the event or in the direct neighborhood of the event, without the written consent of Matrixx Events.
• All visitors have to follow rules and/or orders by staff and security crew.
• Entering the venue and being a part of the event is at own risk. This also includes the designated parking areas.
• The organization is not responsible for any damage or injuries caused to visitors or their belongings. Also, the organization is not accountable for the loss belongings at the venue or in lockers.
• The line-up of the event is subject to change. The organization can not be held accountable for any cancellations by artists because if sickness or force majeure. This gives the visitor no right to any compensation.
• During the event photo and video will be captured. By entering the venue, all visitors implicitly give permission to use, duplicate, publish and exploit these video and photo recordings for commercial use.
• Only park your car at the designated locations. Cars parked elsewhere can be towed at own risk and costs.
• Coins and tokens are only valid during the opening hours of the concerning event and not refundable for money.
• It is forbidden to take any possessions of the organization or event outside of the venue.
• Furthermore all written and unwritten rules apply.